Description of the image

שמור בנייד

מהיום כולם מחוברים

 שמירת האתר היישוב כאפליקציה בנייד שלך

1. לחץ על 3 נקודות בצג המסך

Android   Android

2. לחץ הוספה למסך הבית

Description of the image